Thứ tư, 13/01/2021 - 11:43

TPHCM: Gần 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Dân trí

Năm 2020, TPHCM có hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

TPHCM: Gần 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế - 1

Bảo hiểm xã hội TPHCM đạt kế hoạt hoạt động năm 2020. 

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa có thông báo về kết quả hoạt động bảo hiểm năm 2020. Theo đó, số người tham gia bảo hiểm trên địa bàn năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 và đạt kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, cả thành phố có 2.385.539 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) (đạt 100% kế hoạch), trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 56.348 người (đạt 100,91% kế hoạch, tăng 139,13% so với năm 2019), và tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 2.334.294 người (đạt 100% kế hoạch, giảm 3,94% so với năm 2019); và gần 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 100% kế hoạch.

Cùng với đó, tổng số thu bảo hiểm tại TPHCM hiện là 68.695 tỷ đồng, tăng 4,67% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100,47% kế hoạch.

Trong đó thu BHXH bắt buộc 51.256 tỷ đồng, BHXH tự nguyện 194 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp 3.885 tỷ đồng, BHYT là 13.251 tỷ đồng, thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 107 tỷ đồng.

Số nợ bảo hiểm hiện là 1.513 tỷ đồng, chiếm 2,21% so với số phải thu.

TPHCM: Gần 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế - 2
Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được cải thiện.

Về các chỉ tiêu về thu, nợ, phát triển đối tượng đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 32.784 người (tăng 139%), BHYT tăng 354.486 người (tăng 4,7%) và số tiền thu BHXH, BHYT là 68.693 tỷ đồng, vượt 0,47% so kế hoạch.

Việc kiểm soát và thanh toán chi phí khám chữa bệnh đảm bảo kết dư so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Người tham gia BHYT được gia hạn, cấp đổi thẻ kịp thời, tạo thuận lợi khi khám chữa bệnh; thường xuyên rà soát, trích xuất các trường hợp trùng thẻ BHYT, các trường hợp đã giảm thu nhưng thẻ vẫn còn giá trị do lỗi phần mềm chưa giảm….

Kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, cấp mã số BHXH, hiệu chỉnh thông tin người tham gia theo đúng Quyết định số 515/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để đảm bảo một người chỉ có một mã số.

Theo BHXH TPHCM, công tác thực hiện rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt, đạt 100% số người rà soát. Phối hợp với Bưu điện rà soát người hưởng BHXH hàng tháng từ 100 tuổi trở lên; kiểm tra rà soát các trường hợp thu gom, mua bán sổ BHXH, một người được ủy quyền nhận thay từ 2 hồ sơ trở lên hưởng BHXH một lần để ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH. Thực hiện đối soát dữ liệu khám chữa bệnh trên chương trình TSC khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản.

Xuân Hinh